เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) ได้ประกาศในคราวเดียวให้ท่าอากาศยานนานาชาติหลงต้งเป่านครกุ้ยหยางเป็นด่านจำเพาะ 3 ประเภท ได้แก่    “ด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าผลไม้” “ด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค” และ “ด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าสินค้าประมงแช่เย็น” โดยก่อนหน้านี้หลายปี ท่าอากาศยานกุ้ยหยางได้รับการประกาศเป็น “ด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืช” อยู่แล้ว การประกาศเพิ่มประเภทสินค้าจำเพาะที่สามารถนำเข้าผ่านท่าอากาศยานกุ้ยหยาง จะช่วยให้ท่าอากาศยานกุ้ยหยางสามารนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น

เดิมการนำเข้าผลไม้ สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและสินค้าประมงแช่เย็นของนครกุ้ยหยางส่วนใหญ่จะนำเข้าผ่านมณฑลกวางตุ้ง เช่น เมืองเซินเจิ้น และนครกว่างโจว รวมถึงมณฑลยูนนาน และนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นจึงส่งต่อมายังนครกุ้ยหยางอีกทอด ดังนั้น การประกาศให้ท่าอากาศยานนานาชาติหลงต้งเป่านครกุ้ยหยางกลายเป็นด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าผลไม้ สัตว์นำเพื่อการบริโภคและสินค้าประมงแช่เย็น ทำให้สินค้าเหล่านี้สามารถขนส่งมายังนครกุ้ยหยางได้โดยตรง ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลให้สินค้านำเข้ามีความสดใหม่ และถือเป็นเพิ่มช่องทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการขนส่งสินค้ามายังนครกุ้ยหยางอีกด้วย รวมถึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขนส่งผลไม้ สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และสินค้าประมงแช่เย็นมายังนครกุ้ยหยางโดยตรง

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780457967639743614&wfr=spider&for=pc

ที่มา : https://thaibizchina.com/