เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมระดับอุดมศึกษานานาชาติประจำปี 2023 (2023 Annual International Forum on Higher Education) ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นโดยสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนและมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน (China Association of Higher Education) กรมศึกษาธิการประจำมณฑลฝูเจี้ยน และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก หัวข้อการประชุมครั้งนี้ คือ “ยุคดิจิทัลและการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” (Digital Era and Sustainable Development of Higher Education) โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ นายหวู่ เหยียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน นายจาง เหยียน สมาชิกคณะกรรมการประจำมณฑลฝูเจี้ยน นายจาง หรง เลขานุการคณะกรรมการพรรคของมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน นายเซี่ย เจ๋อฮั่น ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและผู้แทนยูเนสโกประจำประเทศจีน และผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษารวม 800 คนจาก 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

นายหวู่ เหยียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน กล่าวว่า การสร้าง “Digital China” มีความสำคัญมากในการส่งเสริมความทันสมัยแบบจีน และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ การทำให้การศึกษาเป็นดิจิทัลเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปรับตัวเชิงรุกให้เข้ากับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและ การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมรอบใหม่ จีนกำลังดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสู่ดิจิทัลใน เชิงลึก โดยสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาอัจฉริยะระดับอุดมศึกษาระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างระบบการสอนออนไลน์ระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแบ่งปันประสบการณ์ของจีนในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เปิดโอกาศให้ผู้เรียนเสามารถเรียนรู้ได้จำนวนมาก ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือ Massive Open Online Courses (MOOCs) และการศึกษาออนไลน์กับทั่วโลก การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นแรงผลักดันที่จะนำไปสู่อนาคตของการศึกษา ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่เพื่อแสวงหาการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านการศึกษา และเสนอแนวคิดริเริ่ม 5 ประการ (1) ใช้การศึกษาดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของนักเรียน และเริ่มต้นการปฏิวัติการเรียนรู้ (2) ใช้พลังดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนแปลงการสอนของครู ส่งเสริมการปฏิวัติการสอน (3) ใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการจัดการโรงเรียนและเร่งการปฏิรูป การกำกับดูแลการศึกษาที่แม่นยำ (4) ใช้ระบบดิจิทัลของการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศใหม่ของการศึกษาและการสอน และ (5) สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศโดยใช้การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทางการศึกษาเป็นตัวเชื่อมโยง

แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ยุคดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของการศึกษาระดับอุดมศึกษา” โดยนำเสนอผลงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในการศึกษาไทย

แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้หารือกับนายตู้ ฟู่โปว ประธานสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน ในเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ที่จะมีร่วมกันในอนาคต

แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา หารือกับ นายตู้ ฟู่โปว

การประชุมระดับอุดมศึกษานานาชาติ เป็นการประชุมที่สำคัญของสมาคมการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน จัดขึ้นมาแล้ว 22 ครั้ง กิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิด เวทีอภิปรายหลัก การเจรจาโต๊ะกลม และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสัมมนาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระดับอุดมศึกษาของจีน-แอฟริกา