ในปัจจุบันกระบวนการด้านภาษีศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถยื่นคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการนำเข้า – ส่งออกสินค้าและเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนผ่าน  การยื่นดำเนินการเพียงครั้งเดียว

ในอดีตหลังจากได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเพื่อการนำเข้าและส่งออกเรียบร้อยแล้ว หากต้องการยื่นขอคุณสมบัติเพื่อการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารนำเข้าหรือเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน จะต้องทำการยื่นดำเนินการต่อกรมศุลกากรอีกครั้ง ซึ่งมักใช้ระยะเวลาการดำเนินการ แต่ปัจจุบันกรมศุลกากรจีนได้ปรับปรุงระบบ “การบริหารจัดการแบบครบวงจร เวอร์ชั่นที่ 3” ซึ่งกรมศุลกากรเซี่ยเหมินถือเป็นหน่วยงานนำร่องชุดที่สองของกรมศุลกากรทั่วประเทศ ที่ใช้ระบบการดำเนินการนี้ โดยระบบจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผ่านการยื่นดำเนินการเพียงครั้งเดียว ช่วยย่นระยะเวลาการดำเนินการและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของกรมศุลกากรจีนที่มุ่งส่งเสริมการสร้าง “ศุลกากรอัจฉริยะ”

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมศุลกากรเซี่ยเหมินได้จดทะเบียนกับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนสะสมรวม 62,000 ราย

แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202312/05/content_325766.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/