สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและปฎิรูปร่วม และสำนักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของเมืองเซี่ยเหมินประกาศ “แผนปฎิบัติการการปล่อยคาร์บอนสูงสุดในภาคอุตสาหกรรมเมืองเซี่ยเหมิน” โดยแบ่งภารกิจเป็น 5 ด้าน และแผนการดำเนินการ 7 ด้าน

ภารกิจหลัก 5 ด้าน

1)ปรับปรุงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมเชิงลึก ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นนำที่ผลิตคาร์บอนต่ำ รวมถึงการอบรม แบ่งปันความรู้อุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ และระงับการพัฒนาโครงการที่มีการปล่อยมลพิษสูงและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

    2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง พัฒนาพลังงานสะอาด เร่งการสร้างระบบไมโครกริด[1]

3) ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีที่ช่วยลดการผลิตคาร์บอน

4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างโรงงานสีเขียวที่ผลิตคาร์บอนต่ำ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจสีเขียวขนาดเล็ก

5) พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มที่

แผนการดำเนินการ 7 ด้าน 

1) ดำเนินการลดการผลิตคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรม

2) อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสีเขียว

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ใช้ระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมนี้

4) ปรับปรุงระบบรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล

7) ปรับปรุงและจัดการควบคุมดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียนในเขตอุตสาหกรรม อาทิ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค Torch เมืองเซี่ยเหมิน และ Xiamen Haicang Taiwan Business Investment Zone เขตการลงทุนสำหรับนักลงทุนไต้หวัน เป็นต้น

ซึ่งแผนการปฎิบัติการนี้เน้นการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย โดยไทยสามารถเรียนรู้แผนการปฎิบัติการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในยุคเศรษฐกิจพลังงานใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8627.html


[1] ระบบผลิต กักเก็บ และจ่ายไฟฟ้าภายในระบบเดียวแบบครบวงจร เป็นโซลูชันพลังงานฉลาดเพื่อความยั่งยืนโมเดลใหม่ และพลังงานสะอาด

The post เมืองเซี่ยเหมินเร่งใช้แผนปฎิบัติการเพื่อการสร้างระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ผลิตคาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/