สำนักงานศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกของมณฑลหูหนานว่า ในปี 2566 มณฑลหูหนานได้พยายามรักษาเสถียรภาพด้านการนำเข้าและการส่งออกของมณฑล อย่างไรก็ดี ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 อัตราการเติบโตของการนำเข้า-ส่งออกลดลงร้อยละ 11.2 โดยมีมูลค่ารวม 561,660 ล้านหยวน แบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้า 193,540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 และมูลค่าการส่งออก 368,120 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 20.8

ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ อาเซียน ฮ่องกง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน การค้ากับเกาหลีใต้ กลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) และทวีปแอฟริกาล้วนมีแนวโน้มที่ดี โดยฮ่องกงและเกาหลีใต้ยังคงมีความโดดเด่นด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเครื่องจักรกลไฟฟ้า ส่งผลให้มูลค่านำเข้า-ส่งออกกับฮ่องกงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 และมูลค่านำเข้า-ส่งออกกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สำหรับการนำเข้า-ส่งออกกับกลุ่มประเทศบริกส์มีมูลค่ารวม 68,860 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วนมูลค่านำเข้า-ส่งออกกับทวีปแอฟริกาอยู่ที่ 50,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และสินค้าที่มีการขยายตัวอย่างมากกับกลุ่มประเทศบริกส์และทวีปแอฟริกา ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แร่และพลังงาน และสินค้าประเภทที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ในส่วนของสินค้านำเข้า แร่และสินค้าเกษตรยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี โดยมณฑลหูหนานนำเข้าแร่ 34,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และสินค้าเกษตร 31,840 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2

ในด้านการส่งออก สำนักงานศุลกากรนครฉางซาวิเคราะห์ว่า แม้สินค้าที่โดดเด่นของมณฑลจะมีอัตราการขยายตัวที่ดี แต่ยังต้องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางตลาด ยกตัวอย่างเช่น แม้การส่งออกสินค้าเครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้าง อุปกรณ์คมนาคมทางราง และอุปกรณ์การบินและอวกาศจะยังคงรักษาอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยเป็นตัวเลขสองหลัก แต่มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกของสินค้าดังกล่าวของทั้งประเทศ หรือ การส่งออกสินค้าแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเธียม และรถยนต์ไฟฟ้าแม้จะมีมูลค่ารวม 6,300 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 แต่ครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.7 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลหูหนาน

ที่มา: http://changsha.customs.gov.cn/
http://www.hn.xinhuanet.com/20231213/90093b362a8d408ba79992fbcf53ffc7/c.html

หูหนาน นำเข้า ส่งออก

ที่มา : https://thaibizchina.com/