เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2566 มณฑลเจียงซีประกาศสมุดปกขาวการพัฒนาดิจิทัลด้านการเกษตร  และชนบทปี 2566 โดยตามรายงานระบุว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 ยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ในมณฑลสูงกว่า 1.77 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.4 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 27 และคาดว่า ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรและชนบทของมณฑลจะสูงกว่า 8 หมื่นล้านหยวนในปี 2566

ปัจจุบัน เศรษฐกิจดิจิทัลกลายเป็นกลไกใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาความเจริญเติบโตของเกษตรและชนบทในมณฑลเจียงซี ซึ่งส่งเสริมเจียงซีเร่งเปลี่ยนผ่านเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น  การบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ผลิตได้อย่างแม่นยำและใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและคุ้มค่า โดยหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนในมณฑลเจียงซี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน ด้านการเกษตร เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่การดูแลฟาร์มทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ ไปจนถึงการตลาดหรือการค้าขายออนไลน์ เป็นต้น

นอกจากนั้น เกษตรกรสามารถค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานด้านการเพาะปลูก เช่น ความสมบูรณ์ของดิน น้ำ และพืช จากแอพพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินของมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้นในการวางแผนการปลูกและปรับปรุงดินเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช อีกทั้งรัฐบาลเจียงซียังส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหนานชาง เพื่อจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยี IoT ในภาคการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉจิยะไปประยุกต์ใช้ได้จริงด้วย

ทั้งนี้ กำหนดแนวทางการยกระดับภาคการเกษตรสู่ระบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง จะช่วยให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น จึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาที่ไทยสามารถศึกษาและแสวงหาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-เจียงซี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าการเกษตรของไทยได้

แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/12/26/020348117.shtml https://jx.chinadaily.com.cn/a/202312/24/WS65879198a310c2083e414511.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/