เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เมืองหนานชางได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการบริการภาครัฐและภาคธุรกิจ “赣服通”(Ganfutong)เวอร์ชั่นที่ 6  โดยมีฟังก์ชันการบริการ อาทิ การวางผังเมือง สถาปัตยกรรม ระบบรักษาความ ปลอดภัย และการบริการแก่วิสาหกิจ เป็นต้น โดยมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ Big data เพื่อมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุการพัฒนาการบริการภาครัฐและภาคธุรกิจข้างต้น

  โดยแพลตฟอร์ม Ganfutong เวอร์ชั่น 6 นี้มีการเชื่อมโยงกับช่องทาง Wechat Mini Program และ Alipay Mini Program ซึ่งมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมวงจรวิสาหกิจตั้งแต่การเปิดกิจการจนถึงปิดกิจการ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แบบ One-stop service สำหรับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย และแจ้งย้ายที่อยู่ อีกทั้งมณฑลเจียงซียังมีการส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติการอื่น ๆ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือกับ 10 มณฑล อาทิ มณฑลฝูเจี้ยน กวางตุ้ง กว่างซี ผ่านแพลตฟอร์ม “跨省通办” (Inter-provincial government services)    ที่ส่งเสริมการตรวจสอบการทำงานของรัฐและยกระดับมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

  ทั้งนี้ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Ganfutong เวอร์ชั่น 6 ได้ให้บริการรวม 1.6 หมื่นเรื่อง มีผู้ใช้งานกว่า 50 ล้านคน และมีผลการค้นหารวม 8 พันล้านครั้ง ซึ่งไทยเองสามารถเรียนรู้การดำเนินงานของมณฑลเจียงซีที่ให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2566 – 2570    

แหล่งอ้างอิง http://epaper.jxxw.com.cn/html/2024-01/12/content_144391_239825.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/