เมืองซินอวี๋ มณฑเจียงซีมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองซินอวี๋ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยมีแผนปฏิบัติการที่สำคัญประกอบไปด้วย

       1) การสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่อุตสาหกรรม รวมถึงยกระดับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “6313” ของเมืองซินอวี๋ ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยแผนการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอีก 3 ปี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กแร่ สิ่งทอ/รองเท้า การก่อสร้าง ปลูกฝังและเสริมสร้างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ วัสดุใหม่ พลังงานสะอาด แบตเตอรี่ลิเธียม และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

       2) การลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงและขยายการบริโภคเชิงพาณิชย์

       3) การปฏิรูปเขตพัฒนาเศรษฐกิจและรัฐวิสาหกิจ ขยายการเปิดกว้างทางการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างครอบคลุม

       4) การบูรณาการระหว่างเมืองกับชนบท มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในตัวเมืองและชนบทอย่างรอบด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี รวมถึงการปรับปรุงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

       5) การพัฒนาด้านนิเวศวิทยา ยกระดับเศรษฐกิจสีเขียว และคุณภาพระบบนิเวศวิทยา ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้องทั้งในตัวเมืองและชนบท

แหล่งอ้างอิง http://epaper.jxxw.com.cn/html/2024-01/14/content_144391_246967.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/