เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาการเกษตรมณฑลเจียงซีและสำนักงานการจัดการอุตสาหกรรมการเพาะปลูกของกรมวิชาการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลเจียงซีร่วมกันประกาศคำเตือนสีเหลือง[1]เกี่ยวกับความเสียหายทางการเกษตรที่อาจเกิดจากอุณหภูมิที่ลดลง

คาดการณ์ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2567 สภาพอากาศมณฑลเจียงซียังคงมีฝน/หิมะตก อุณหภูมิต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรของมณฑลเจียงซี ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรถูกแช่แข็ง จนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาการเกษตรมณฑลเจียงซีและสำนักงานการจัดการอุตสาหกรรมการเพาะปลูกของกรมวิชาการเกษตรและกิจการชนบทมณฑลเจียงซีได้แนะนำวิธีการรับมือ โดยให้กำจัดหิมะบนโดมเพาะปลูก ควบคุมความชื้นภายในโดมเพาะปลูก รวมถึงการจัดการกับปุ๋ย/น้ำและการป้องกันศัตรูพืชที่จะมารบกวน     

นอกจากนั้น ยังเร่งให้เก็บเกี่ยวผลไม้ที่สุกแล้ว และแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดความเสียหายทางการเกษตร อาทิ การฉีดพ่นสารควบคุมการเติบโตของพืช การใช้ฟางหรือขี้เถ้าคลุมแหล่งเพาะปลูก เพื่อป้องกันผลผลิตทางเกษตรถูกแช่แข็ง โดยหากเกิดความเสียหายกับผลผลิตทางเกษตรจากการถูกแช่แข็ง ให้กำจัดส่วนที่เป็นน้ำแข็งทิ้งทันที และฉีดพ่นสารที่ควบคุมการเติบโตของพืชและใช้วิธีการฟื้นฟูสภาพการเจริญเติบโตของพืช อาทิ การให้ปุ๋ยทางใบ

       แหล่งอ้างอิง http://news.cnhubei.com/content/2024-01/22/content_17303642.html  


[1] ระดับสภาพอากาศลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีน้ำเงิน (ภายใน 48 ชั่วโมง อุณหภูมิลดลงถึง 0 องศา) สีเหลือง (ภายใน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิลดลงถึง -3 องศา)  สีส้ม (ภายใน 24 ชั่วโมง อุณหภูมิลดลงถึง -5 องศา)

ที่มา : https://thaibizchina.com/