ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 ขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศของรถไฟจีน-ลาว ได้เพิ่มที่นั่งเป็นเที่ยวละ 350 ที่นั่ง (ไป-กลับ 700 ที่นั่ง) จากเดิมเที่ยวละ 250 ที่นั่ง (ไป-กลับ 500 ที่นั่ง) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 แอปพลิเคชัน LCR Ticket ได้ปรับปรุงระบบให้สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ลาว จีน ไทย หรืออีเมล์ ในการลงทะเบียนซื้อบัตรโดยสารได้แล้ว พร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินผ่าน Master Card เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารต่างชาติ อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้มีการปรับเวลาจอดพักเพื่อให้ผู้โดยสารผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองที่ด่านรถไฟโม่ฮานและด่านรถไฟบ่อเต็น เหลือจุดละ 60 นาที จากเดิมจุดละ 90 นาที ทำให้ขบวนรถไฟดินทางถึงที่หมายเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ นับจนถึงปัจจุบัน ขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศของรถไฟจีน-ลาว มีผู้โดยสารสะสมรวมกว่า 125,000 คน

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/wX1cSd0B7I_pEKbTFyYItw
https://mp.weixin.qq.com/s/yGw4cqNyOk1nEvp1fnMCWw

ที่มา : https://thaibizchina.com/