ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ ไ ท ย 2 5 6 3 ว ช . ส่ ง ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ข อ ใ ห้ ทุ ก…

ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ ไ ท ย 2 5 6 3
ว ช . ส่ ง ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย
ข อ ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ป ล อ ด ภั ย
ห่ า ง ไ ก ล โ ค วิ ด – 1 9
#ห่างเพราะห่วงขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]