แถลงข่าว โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)
💡ผลสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่ เกิดผลกระทบที่สำคัญ ดังนี้
▶️ลดอัตราผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากร้อยละ 42.8 เป็น ร้อยละ 13.4 ในปีแรก และลดลงมาเหลือร้อยละ 7.7 ในการดำเนินงานปีที่ 2
▶️เพิ่มจำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะเริ่มต้นให้สามารถเข้าสู่การผ่าตัดรักษา จากเดิมร้อยละ 21.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.5
▶️เพิ่มอัตรารอดชีพ 5 ปี ของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี จากเดิม ร้อยละ 17.3 เพิ่มเป็นร้อยละ 48.3

📍 ข่าววันที่ 20 ม.ค. 2563
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
#FlukeFree #พยาธิใบไม้ตับ #ท้าทายไทยขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G