?สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
?ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “New NRCT : Next Research Challenges to Transformation”
▶️วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
▶️พบกับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับประเทศ
?ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
?ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
?ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษานโยบายสาธารณะ
?ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินการเสวนา โดย
?ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม วช.ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G