📢บทบาท Funding agency : การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม #NRCT #MHESI #Funding_agency_MHESI 📍ตอบข้อสอบถาม FAQ : 👇🏻👇🏻👇🏻ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G