ข่าวฝากประกาศ

สำหรับผู้ที่สนใจเรียน ปโท ปเอก ด้านจีนวิทยา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาทางด้านจีนวิทยา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนการศึกษากองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน)ประจำปี 2557

สำหรับ ปเอก ต้องเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย มาไม่น้อยกว่า2ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร

ปโท รับบุคคลทั่วไป ที่จบ ปตรี ทางด้านภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มี HSK 5 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 210คะแนน

เมื่อจบการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาเป็นพนักงานสายวิชาการของ ม.แม่ฟ้าหลวง ไม่น้อยกว่า2เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ ที่จบ ตรี ทางด้านภาษาจีน และอยากต่อโท อยากทำงานในมหาวิทยาลัย ลองดูเลยครับ

สมัครถึง 25มิถุนายน 2557

http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8075

Mae Fah Luang University

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง