มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของเมืองชิงต่าว ใน 5 เดือนแรกของปี 2564

ตามสถิติของกรมศุลกากร ณ เมืองชิงต่าว ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของเมืองชิงต่าวอยู่ที่ 315,640 ล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 จากช่วงเดียวกันของปี 2562

โดยคิดเป็นร้อยละ 29.4 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของมณฑลซานตง ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นสินค้าส่งออก 169,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบปีต่อปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 และสินค้านำเข้า 146,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.7 จากช่วงเดียวกันของปี 2562

ในเดือนพฤษภาคม เมืองชิงต่าวได้นำเข้าและส่งออกสินค้า 70,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.7 เมื่อเทียบปีต่อปี แบ่งเป็นสินค้าส่งออก 35,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สินค้านำเข้า 35,100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 92.6 เดือนพฤษภาคมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของเมืองชิงต่าวสูงขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ รองจากเดือนธันวาคม 2563 และทำสถิติมูลค่านำเข้าสูงสุด

ปัจจัยหลักสำคัญของการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศของเมืองชิงต่าวในช่วง 5 เดือนแรก คือ

  1. การเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไป

ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั่วไปในเมืองชิงต่าวมีมูลค่า 212,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 คิดเป็นร้อยละ 67.3 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว โดยในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นการนำเข้าส่งออกสินค้าแปรรูป 49,540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว

  1. สัดส่วนการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจเอกชนเพิ่มขึ้น

ในช่วง 5 เดือนแรก วิสาหกิจเอกชนของเมืองชิงต่าว นำเข้าและส่งออก 206,420 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.6 คิดเป็นร้อยละ 65.4 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าและส่งออกของวิสาหกิจที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ 69,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 รัฐวิสาหกิจนำเข้าและส่งออก 38,880 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8

  1. การเติบโตที่สำคัญของการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังตลาดการค้าที่สำคัญ

โดยเมืองชิงต่าวกับตลาดการค้าใหญ่ 3 อันดับหลัก ได้แก่ อาเซียน ยุโรปและสหรัฐฯ นำเข้าและส่งออก 52,620 ล้านหยวน 37,850 ล้านหยวน และ 36,170 ล้านหยวน ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.1 21.2 และ 41.9 ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.7 12 และ 11.5 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว ขณะเดียวกัน การนำเข้าและส่งออกสินค้าของเมืองชิงต่าวไปยังเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และบราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 10 และ 31.6 ตามลำดับนอกจากนี้ การนำเข้าและส่งออกสินค้าของเมืองชิงต่าวที่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ใน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 98,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 คิดเป็น 31.3 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว การนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศสมาชิกของ RCEP 123,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 คิดเป็นร้อยละ 39.2 ของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเมืองชิงต่าว การนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของ SCO 17,280 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

  1. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้าของเมืองชิงต่าว มูลค่า 82,270 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 48.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว หนึ่งในนั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 74.7 27.2 และ 28.6 ตามลำดับ การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้น 32,810 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 19.3 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมืองชิงต่าว และส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 18,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8

  1. การเติบโตของการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า

ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา การนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์หลักในเมืองชิงต่าวรวม 68,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.3 คิดเป็นร้อยละ 46.9 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเมืองชิงต่าว หนึ่งในนั้นเป็นการนำเข้าแร่เหล็ก 22,120 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 122.9 ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.1 ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 การนำเข้าน้ำมันดิบ 21,210 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ขณะเดียวกัน การนำเข้าสินค้าทางการเกษตรของเมืองชิงต่าวอยู่ที่ 29,550 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 คิดเป็นร้อยละ 20.2 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของเมืองชิงต่าว การนำเข้าประเภทเนื้อสัตว์ 10,380 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 การนำเข้าประเภทถั่ว 5,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 นอกจากนี้ การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้ามีมูลค่า 22,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3

 

 

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ทางการ qingdao.chinadaily.com.cn (青岛之窗) วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ภาพประกอบ: http://qingdao.chinadaily.com.cn/2021-06/09/c_631951.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา