เมืองฮั่นจง เปิดตัวแบรนด์สินค้าเกษตรท้องถิ่นสาธารณะ แห่งแรกของมณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 เมืองฮั่นจงร่วมกับสมาพันธ์สินค้าเกษตรสีเขียวเมืองฮั่นจงก่อตั้ง บ. Hanzhong Public Brand Operation Co., Ltd เปิดตัวแบรนด์สินค้าเกษตรท้องถิ่นสาธารณะ “Wei Jian Hanzhong” (Taste of Hanzhong) ที่มุ่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรท้องถิ่น ให้เป็นที่จดจำผ่านอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีการนำสัตว์สงวน ได้แก่ นกช้อนหอยหงอน ลิงขนทอง หมีแพนด้า และแพะ รวมถึงพืชท้องถิ่น ได้แก่ ดอกแมกโนเลีย และต้นกุ้ยฮัวมาใช้ในการออกแบบโลโก้

โลโก้แบรนด์สินค้าเกษตรท้องถิ่นสาธารณะ “Wei Jian Hanzhong” (Taste of Hanzhong)

บริษัทฯ ทำงานร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเศรษฐกิจหมู่บ้าน ในการวางแผนการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้า คัดสรรและดูแลบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ให้สอดคล้องตามแนวคิดการยกระดับแบรนด์สินค้าเกษตรท้องถิ่นให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรหลักของเมืองฮั่นจงทั้งในและต่างประเทศมีเอกภาพและง่ายต่อการจดจำมากขึ้น ปัจจุบันสินค้าเกษตรของเมืองฮั่นจง ได้รับการรับรองจากหลากหลายมาตรฐาน อาทิ Pollution-free Certified Products 243 รายการ Green Production Base 199 รายการ Organic Certified Products 62 รายการ และ Green Certification Products 52 รายการ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

ในช่วงแรกนี้ สินค้าเกษตรที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้โลโก้ “Taste of Hanzhong” คือ ผลิตภัณฑ์จากข้าว น้ำมันจากดอกเรปซีด (Rapeseed Oil) ผลไม้ ผักสด เห็ดชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมกว่า 84 รายการ โดยทั้งหมดต้องเป็นสินค้าที่มีการผลิตและแปรรูปจากเมืองฮั่นจงเท่านั้น คาดว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

แบรนด์สินค้าเกษตรท้องถิ่นเมืองฮั่นจงที่สามารถใช้ตรา Wei Jian Hanzhong” (Taste of Hanzhong) ได้

เมืองฮั่นจงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลส่านซีให้เป็น “พื้นที่เกษตรไร้สารเคมี” เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีป่าไม้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 51.2 ของพื้นที่ทั้งหมด สูงที่สุดในมณฑลส่านซี และเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคจีนตะวันตก ในปี 2562 เมืองฮั่นจงมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 4.47 ล้านหมู่ (ราว 1.83 ล้านไร่) มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่รัฐบาลส่งเสริมให้ทดลองปลูกพืชที่มี โดยสินค้าเกษตรและแหล่งเพาะปลูกพืชของเมืองฮั่นจงยังได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นจำนวนมากได้แก่ (1) ใบชา (2) น้ำมันจากเมล็ดชา (3) น้ำมันดอก Rapeseed (4) กีวี (5) มันเทศ (6) น้ำมันจากดอกโบตั๋น (7) ข้าว และ (8) ส้ม

สินค้าภายใต้แบรนด์ Wei Jian Hanzhong” (Taste of Hanzhong) บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่

นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 ของเมืองฮั่นจงที่จะเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปี 2564 ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริม 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุสมัยใหม่ (Modern Materials Industries) (2) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ (Equipment Manufacturing Industries) และ (3) อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา (Green Foods and Medicine Industries) ซึ่งเป็นการสานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจากแผนพัฒนาฯ ฉบับเดิมให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจีนและตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนได้จาก GDP ของ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นในปี 2562 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 81.4 ของ GDP ทั้งหมดของเมืองฮั่นจง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและยา ที่ได้รับการสนับสนุน ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรม 5 ประเภทเดิม ภายใต้แผน “City Urban System Planning” (汉中市城市总体规划) ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และการปฏิรูปอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรม 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) การผลิตชิ้นส่วนการบินและอวกาศ (2) การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกล (3) การผลิตและแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ (4) การท่องเที่ยว และ (5) การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://www.sohu.com/a/440254005_422630
  2. http://www.huaxia.com/zjsx/xwsc/2020/12/6592593.html
  3. http://news.cnwest.com/bwyc/a/2020/12/21/19381964.html

และจากการเข้าร่วมงานเปิดตัว Taste of Hanzhong

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา