โอกาสธุรกิจไทย เมื่อกว่างซีหนุนนำเข้าวัสดุไม้ กว่างซียืนหนึ่ง ฐานผลิต Wood-based Panel ของจีน

ไฮไลท์

  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีศักยภาพในการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) 51 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเป็น “ฐานการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ” ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ปี 2564 การแปรรูปวัสดุไม้และไม้ไผ่ของกว่างซีมีมูลค่ารวม 3.1 แสนล้านหยวน และคาดการณ์ว่า ปี 2565 กว่างซีมีความต้องการใช้วัสดุไม้จากต่างมณฑลและต่างประเทศมากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือนมากกว่า 25 ล้านชุด ปริมาณการผลิตพื้นไม้ 13.6 ล้านลูกบาศก์เมตร
  • ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 (ระหว่างปี 2564-2568) เขตฯ กว่างซีจ้วง มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ตั้งแต่ต้นน้ำ (วัสดุไม้) – กลางน้ำ (แผ่นไม้) ปัจจุบัน ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติอย่างแผ่นไม้อัด (Plywood) แผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) แผ่นไม้ปาร์ติเกิล (Particle board) สามารถผลิตได้หลายเกรด หลายขนาด โดยสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ได้ทุกส่วน ทั้งเศษไม้ เปลือกไม้ และรากไม้
  • การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุและของใช้ในครัวเรือนระดับไฮเอนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกว่างซี จะนำมาซึ่ง “โอกาส” ทางการค้าให้กับภาคธุรกิจส่งออกวัสดุไม้ของไทย โดยเฉพาะไม้ยางและไม้สนที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติและตลาดเฟอร์นิเจอร์ของประเทศจีน
  • ทั้งนี้ ผู้ส่งออกจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งออกไม้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะไม้บางสายพันธุ์เป็นไม้หวงห้าม หรือเป็นไม้ที่ไม่สามารถขออนุญาตส่งออกได้ อย่างในกรณีของไม้ยาง เป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จำกัดปริมาณ ขณะที่ไม้สนและไม้ที่ทำออกจากสวนป่า อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กำหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย

 

กรมกิจการป่าไม้เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เปิดเผยสถิติเบื้องต้นว่า ปี 2564 การแปรรูปวัสดุไม้และไม้ไผ่ของกว่างซีมีมูลค่ารวม 3.1 แสนล้านหยวน และเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจป่าไม้ (forestry economic) ของกว่างซี นอกจากนี้ กว่างซีมีศักยภาพในการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) 51 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเป็น “ฐานการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ” ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 (ระหว่างปี 2564-2568) เขตฯ กว่างซีจ้วง มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ตั้งแต่ต้นน้ำ (วัสดุไม้) – กลางน้ำ (แผ่นไม้) ปัจจุบัน ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติอย่างแผ่นไม้อัด (Plywood) แผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) แผ่นไม้ปาร์ติเกิล (Particle board) สามารถผลิตได้หลายเกรด หลายขนาด โดยสามารถใช้ประโยชน์จากไม้ได้ทุกส่วน ทั้งเศษไม้ เปลือกไม้ และรากไม้

นอกจากนี้ กว่างซีใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางทำเลที่ตั้งที่ติดกับประเทศเวียดนามในการส่งเสริมและพัฒนาให้อำเภอระดับเมืองผิงเสียง และอำเภอระดับเมืองตงซิง เป็น “ศูนย์การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง (Rosewood)” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน รวมทั้งใช้ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ ท่าเรือแม่น้ำซีเจียง (เชื่อมไปยังปากอ่าวแม่น้ำเพิร์ลในนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง) และเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรป ในการเชื่อมโยงตลาดที่มีการส่งออกวัสดุไม้มายังประเทศจีน ทั้งในทวีปอเมริกา แอฟริกา โอเชียเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อบุกเบิกช่องทางการนำเข้าวัสดุไม้จากต่างประเทศ เพิ่มปริมาณและความหลากหลายของวัสดุไม้ชั้นดีที่มีการนำเข้า และพัฒนาแถบอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้นำเข้าในพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลและเลียบชายแดนของกว่างซี

“คาดการณ์ว่า ปี 2565 กว่างซีจะใช้วัสดุไม้จากต่างมณฑลและต่างประเทศ
มากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “วัสดุและของใช้ในครัวเรือนระดับไฮเอนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็น 1 ใน 9 สาขาที่รัฐบาลกว่างซีมุ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) โดยอีก 8 สาขา ได้แก่ วัสดุใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตเครื่องจักรกล ยานยนต์ วัสดุโลหะชนิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แคลเซียมคาร์บอเนตชั้นดี ชีวการแพทย์ (Biomedical) และสิ่งทอ

ตามรายงาน กรมกิจการป่าไม้กว่างซีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนา – ต่อยอด – เสริมส่วนขาด – สร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัสดุและของใช้ในครัวเรือน การวางแผนด้านการป้อนวัตถุดิบ การแปรรูปแผ่นไม้ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการสร้างสวนอุตสาหกรรม และการผลักดันการพัฒนาการแปรรูปวัสดุไม้ในโมเดล “ป่า+ไม้” อย่างลงตัว จากคาดการณ์ ปี 2565 เขตฯ กว่างซีจ้วงจะมีปริมาณการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน (Furniture and Household items) มากกว่า 25 ล้านชุด เพิ่มขึ้น 23.7% (YoY) ปริมาณการผลิตพื้นไม้ 13.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 9.7% (YoY)

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงการแปรรูปแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติกับการนำเข้าวัสดุไม้ชั้นดีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ อุตสาหกรรมวัสดุตกแต่งบ้านระดับไฮเอนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกว่างซีมีแนวโน้มเติบโต ห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปขั้นปลายน้ำได้รับการเติมเต็ม รวมถึงการสร้างสรรค์สินค้าสำเร็จรูป (Finished goods)

บีไอซี เห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุและของใช้ในครัวเรือนระดับไฮเอนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกว่างซี จะนำมาซึ่ง “โอกาส” ทางการค้าให้กับภาคธุรกิจส่งออกวัสดุไม้ของไทย โดยเฉพาะไม้ยางและไม้สนที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติและตลาดเฟอร์นิเจอร์ของประเทศจีน

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งออกไม้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะไม้บางสายพันธุ์เป็นไม้หวงห้าม หรือเป็นไม้ที่ไม่สามารถขออนุญาตส่งออกได้ อย่างในกรณีของไม้ยาง เป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จำกัดปริมาณ ขณะที่ไม้สนและไม้ที่ทำออกจากสวนป่า อนุญาตให้ส่งออกตามปริมาณที่กำหนดในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ หรือผู้ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมาย

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจ/นักลงทุนไทยยังสามารถศึกษาความเป็นไปได้และแสวงหาโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกิดใหม่ของกว่างซี ซึ่งรัฐบาลกว่างซีพร้อมให้การส่งเสริมการลงทุน ทั้งในแง่นโยบาย สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล หรืออาจใช้วิธีการจับคู่ธุรกิจในลักษณะแบ่งงานตามความถนัด เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมของสองฝ่ายให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ทั้งยังช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถแสวงหา/แลกเปลี่ยนวัตถุดิบ ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างกัน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมได้

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com.cn (中新网广西) วันที่ 9 มกราคม 2565
เว็บไซต์ https://gx.news.cn (
广西新闻网 ) วันที่ 9 มกราคม 2565
เว็บไซต์
www.ce.cn (中国经济网 ) วันที่ 9 มกราคม 2565     

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา