ความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยของ CAS และสถาบันวิจัยของไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนากำลังคนร่วมกัน ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยนีวิเคลียร์ฟิวชั่น ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ CAS Institute of Plasma Physics (ASIPP)
 2. โครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน ระหว่าง สมาชิก JUNO ไทย และ CAS Institute of High Energy Physics (IHEP)
 3. โครงการความร่วมมือ Beijing Spectrometer Experiment III (BESIII) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ CAS IHEP
 4. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ Yunnan Observatories
 5. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ CAS Shanghai Astronomical Observatory (SHAO))
 6. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ CAS Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP)
 7. โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ CAS National Center for Nanoscience and Technology (NCNST)
 8. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ CAS Shanghai synchrotron radiation facility (SSRF)
 9. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ CAS Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT)
 10. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน UCAS และ CAS U. of Science and Technology of China (USTC)
 11. โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ CAS Institute of Atmospheric Physics (IAP)
 12. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  CAS Aero space Information Research Institute (AIR) และ CAS Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI)
 13. โครงงานความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ CAS Institute of Earth Environment (IEECAS), Xian
 14. โครงการความร่วมมือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ CAS Institute of Computing Technology (ICT) (หน้า 20-21)โครงการความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences : CAS)
 15. โครงการพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา ก.พ. – UCAS

โครงการพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา ก.พ. – UCAS

สำนักงาน ก.พ. ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ดังกล่าวระหว่างสำนักงานก.พ.และ Graduate University of the Chinese Academy of Sciences (GUCAS)  (ในปี พ.ศ. 2552 กูแคสได้เปลี่ยนชื่อเป็นยูแคส (UCAS : University of Chinese Academy of Sciences))

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2564 มีผู้ได้รับทุน 39 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 19 คน และกำลังศึกษา 20 คน

สาระความร่วมมือ คือ 

 1. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการส่งบุคคลไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันการศึกษาในสังกัด UCAS จากฝ่ายไทยไม่เกินปีละ 10 ทุน โดยทั้งสองฝ่ายจะแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการไปศึกษาฝ่ายละครึ่ง
 2. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย และบุคลากรทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ทั้งสองฝ่ายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ
 4. กรณีผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
 5. กรณีผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามข้อ 1 จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามความเหมาะสม
 6. สาขาวิชาที่กำหนดให้ศึกษา เน้นสาขาที่มีบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและสถาบันวิจัยของ Chinese Academy of Sciences ได้แก่ การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) หรือ Space Technology หรือฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแสงซินโครตรอน (Accelerator Physics and Synchrotron Technology) หรือ การประมวลภาษาธรรมชาติและการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Natural Language Processing, Machine Translation) หรือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Automation) หรือ ระบบจำลองน้ำสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Hydrological Model for Climate Change) หรือ ดาราศาสตร์(Astronomy) หรือ Astrophysics

ที่มา : 
วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนเมษายน 2565 “สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS)”
https://www.princess-it-foundation.org/th/info-ucas.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]