วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมิถุนายน 2566
“โครงการภาคีความร่วมมือไทย–จูโน (JUNO) และบทสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 50″
  • โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน
  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 256
  • บทสัมภาษณ์พิเศษ : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ “โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ไทย-จีน”
  • สารคดีพิเศษเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีน ครั้งที่ 50
  • โครงการความร่วมมือไทย – สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร