31 ส.ค. 66 – สำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน (National Forestry and Grassland Administration) ได้จัดการประชุมส่งเสริมเทคโนโลยีจวินฉ่าว (Juncao) แห่งชาติ ในเมืองสือจุ่ยซาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยเพื่อนำเสนอการจัดการเทคโนโลยีจวินฉ่าวที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2523 ช่วยส่งเสริมผลผลิตสูงด้วยการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ ปุ๋ย พลังงานชีวมวล วัสดุ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ทำให้ครัวเรือนต่างๆ มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหนิงเซี่ยหุย และยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาในการบรรเทาความยากจน พลังงานหมุนเวียน และการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/31/WS64f056aaa310d2dce4bb32de.html