เมื่อวันที่ 7 มกราคม2565 รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินได้จัดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนเซี่ยเหมิน สมัยที่ 16 ครั้งที่ 1 โดยมีนายหวง เหวินฮุย นายกเทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน รายงานความสำเร็จของการพัฒนาเมืองเซี่ยเหมินในปี 2564 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2565 ดังนี้

(1) ด้านอุตสาหกรรม เมืองเซี่ยเหมินประสบความสำเร็จในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงและก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย อาทิ การก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค (Regional Innovation Centre) และห้องปฏิบัติการวิจัย Jiageng Innovation Laboratory  รวมทั้งอุตสาหกรรมเกิดใหม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมสาขาชีววิทยาและการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 156 อุตสาหกรรมวงจรรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 และอุตสาหกรรมวัสดุใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมีบริษัทติดอันดับ Fortune Global 500 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Xiamen C&D Inc. บริษัท Xiamen ITG Group Corp., Ltd. และบริษัท Xiamen Xiangyu Group Co., Ltd.

(2) ด้านเศรษฐกิจ เมืองเซี่ยเหมินได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ เป็นอันดับที่ 5 ของเมืองที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศจาก 297 เมืองในจีน และเป็นเมืองที่มีคะแนนระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สูงถึงร้อยละ 98 ท่าเรือเซี่ยเหมินติดอันดับที่ 1 ของท่าเรือที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีที่สุดจาก 10 ท่าเรือคอนเทนเนอร์ของจีน

สำหรับการค้ากับต่างประเทศ เมืองเซี่ยเหมินมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมกว่า 8 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 148 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกไปยังประเทศกลุ่ม BRI เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และกลุ่มประเทศ RCEP เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 และมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศใหม่รวม 105 โครงการ รวมเงินลงทุนจริงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเมืองเซี่ยเหมินมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศสะสม 5,683 โครงการรวมมูลค่าการลงทุนจริง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
(3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาพื้นที่นอกเกาะเซี่ยเหมินกว่า 1.78 แสนล้าน คิดเป็นร้อยละ 71 ของงบประมาณด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเซี่ยเหมิน นอกจากนั้น ในปี 2564 ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 3  และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน-ฝูโจว มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานภายในเดือน มิ.ย. 2566

(4) เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2565 อาทิ อัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 7.5 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ (รายได้มากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 รายได้ภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 การลงทุนจริงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

แหล่งอ้างอิง http://xm.fjsen.com/wap/2022-01/08/content_30933370.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/