17 ก.ย. 66 – จีนได้เตรียมการสำหรับการจัดตั้งสหพันธ์มหาวิทยาลัยเขตร้อน (League of Tropical Universities: LTU) ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยไห่หนาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 7 แห่ง รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทย และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเขตร้อนทั่วโลก เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเขตร้อนที่มีประชากรถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของโลก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความท้าทายในภูมิภาคเขตร้อนกำลังเผชิญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาทางด้านความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาธารณสุข

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/17/WS650677f8a310d2dce4bb6225.html