19 ก.ย. 66 – ข้าวลูกผสม (Hybrid rice) ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นโดยหยวน หลงผิง “บิดาแห่งข้าวลูกผสม” สามารถสร้างผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 17.8 ตันต่อเฮกตาร์ ณ แปลงสาธิตในมณฑลยูนนาน ความสำเร็จนี้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 18 ตันต่อเฮกตาร์ ในขณะเดียวกัน ผลผลิตที่แปลงเก้อจิ้วเกิน 17.5 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่เช่นกัน ด้วยเทคโนโลยีในการปลูกข้าวลูกผสมนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงดูประชากรเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของโลก ด้วยพื้นที่เพาะปลูกไม่ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ของโลก

https://www.chinadaily.com.cn/a/202309/19/WS6509169aa310d2dce4bb6819.html