“วช. มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย อว. สร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21…

“วช. มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย อว. สร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) ซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักวิชาชีพไทยในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาในประเทศไทย โดยท่าน รมว.อว. ได้กล่าวถึงที่มาของการต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกระทรวง อว. มีภารกิจสำคัญคือสร้างคน ตั้งแต่การสร้างบัณฑิต ควบคู่ไปกับการสร้าง Life-Long Learning คือสร้างให้คนมี Knowledge และ Skill และเน้นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน สร้าง Manpower / Brainpower และเรื่อง Reverse Brain Drain ให้กับประเทศไทย และประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย ตลอดช่วงชีวิตที่ในอนาคตคนจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ซี่งต้องทำให้คนเหล่านั้นเป็น Active Aging ที่ถึงแม้จะเป็นผู้สูงวัยแต่ยังมีศักยภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมกัน มากกว่าการอยู่ในภาวะพึ่งพิง นอกเหนือจากนี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวถึง บทบาทของ วช. ที่พร้อมขับเคลื่อนระบบการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดทิศทางอาชีพนักวิจัยให้กับนักวิจัย เพื่อทำให้นักวิจัยก้าวสู้เส้นทางอาชีพนักวิจัยอย่างมั่นใจ ด้วยทุนวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันสร้างผลงานวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ ( 6 ก.ย. 62 ) ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ร่วมประชุมเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของประเทศ เปิดโอกาสรับฟังแนวคิด โอกาส และเส้นทางอาชีพในอนาคตทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยกันระดมสมองปลดล๊อคข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคและเสนอแนวทางที่จะช่วยกันพัฒนาคนและพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป

#MHSRI #NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G