วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการอุดมศึกษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง พ.ศ. 2564
Thailand STI and Higher Education Day 2021

ที่มา

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (สอท.กรุงปักกิ่ง) กำหนดจัดงาน Thailand STI and Higher Education Day 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับพันธมิตรทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ กรุงปักกิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ระหว่างไทย-จีน นำเสนอนโยบายปัจจุบันของไทยที่เกี่ยวข้องกับ อววน. สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มพันธมิตรความร่วมมือ โดยงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมด้าน อววน. ของ สอท. กรุงปักกิ่ง ที่จะได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่นโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • เพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • เพื่อเพิ่มพันธมิตร และกระชับความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างไทย – จีน
  • จับคู่ความร่วมมือด้าน อววน. และธุรกิจนวัตกรรม
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวในการเปิดงานว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมของประเทศจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นตัวอย่างที่ให้ทั่วโลกเห็นผลลัพธ์ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการศึกษาได้อย่างดียิ่ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการแก้ปัญหาความยากจนประเทศไทย โดยกระทรวง อว. และกระทรวงการต่างประเทศ จะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยการใช้การทูตทางวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนแผนแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมด้านต่างประเทศ ในเรื่อง BCG Economy และโครงการ Global Partnership กับประเทศจีน

นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจทีอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูตกล่าวว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ที่จีนกับไทยเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองประเทศได้เปิดศักราชใหม่ในเรื่องความร่วมมือด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดกันรอบด้านในทุกมิติ ผู้นำของทั้งสองประเทศมีการเยี่ยมเยือนกันบ่อยครั้ง จีน-ไทยได้ขยายความร่วมมือด้านการเกษตร สาธารณสุข พลังงาน และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ร่วมดำเนินโครงการใหญ่ อาทิ รถไฟความเร็วสูง 5G และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากจีน รวมถึงตัวอย่างความสำเร็จของจีนในด้านการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย งานนี้จะเป็นการเชื่อมความร่วมมือไทย-จีนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกันของทั้ง 2 ประเทศ

ที่มา วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
Thailand STI and Higher Education Day 2021
วันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการอุดมศึกษาไทย ณ กรุงปักกิ่ง พ.ศ. 2564