ซีอานลุยต่อ! เร่งดึงดูดการลงทุน 215 โครงการ กว่า 300,000 ล้านหยวน

รัฐบาลนครซีอานจัดพิธีลงนามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินครซีอาน (西安国际会议中心) รวมกว่า 215 โครงการ มูลค่ารวม 303,730 ล้านหยวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พิธีเปิดมีนาย Li Mingyuan (李明远) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครซีอานและนายกเทศมนตรีนครซีอานเป็นประธาน พิธีลงนามในโครงการข้างต้นล้วนแต่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่และจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่นครซีอานให้การสนับสนุน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่

(1) อุตสาหกรรมพลังงานใหม่

(2) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

(3) อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุใหม่

(4) อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ (อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง)

(5) อุตสาหกรรมการผลิตยา (กลุ่มเภสัชกรรมชีวภาพ)

(6) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) กลุ่มธุรกิจดิจิทัล และ

(8) กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงบำบัดและรักษาสุขภาพ

ในจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมดนี้ มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่พึ่งพานวัตกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุดรวมกว่า 112 โครงการ (ร้อยละ 52.03 ของจำนวนโครงการลงทุนทั้งหมด) มูลค่า 126,100 ล้านหยวน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจภาคบริการ 42 โครงการ มูลค่า 79,000 ล้านหยวน และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 42 โครงการ มูลค่า 69,500 ล้านหยวน อาทิ การลงทุนของ Evergrande (中国恒大集团) ผู้พัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน มูลค่ากว่า 17,000 ล้านหยวน โครงการลงทุนใหม่ของ Samsung Electronics มูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 53,000 ล้านหยวน) โดยการลงทุนรอบใหม่ของ Samsung Electronics ในครั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อระบบห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนอื่น ๆ มากกว่า 110 บริษัท และโครงการลงทุนก่อสร้างสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เชิงพาณิชย์ของ บ. Shaanxi Automobile Holding Group Co., Ltd ระยะที่ 1 มูลค่า 7,000 ล้านหยวน เป็นต้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นครซีอานเร่งดึงดูดบุคลากรที่เป็นแรงงานทักษะรวมถึงการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มณฑลส่านซีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับยกระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐที่ปัจจุบันเป็นการให้บริการแบบออนไลน์ 100% (互联网 +政务服务) ผ่านระบบ National Single Windows ซึ่งนครซีอานได้นำมาพัฒนาและปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจในพื้นที่

ข้อมูลล่าสุดจาก สนง. สถิติมณฑลส่านซีรายงานสภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industries)1 ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. 2564 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (2019) โดยอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงสุด ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ (Equipment Manufacturing) และ (2) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนที่พึ่งพาเทคโนโลยีในการผลิต (High-tech Manufacturing) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 49.1 และ 23.1 ตามลำดับ

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://en.shaanxi.gov.cn/news/sn/202103/t20210330_2158222.html
  2. http://www.shaanxi.gov.cn/sj/zxfb/202103/t20210317_2156795.html
  1. วิสาหกิจขนาดใหญ่ (Large Scale Industries) ตามเกณฑ์ของประเทศจีน คือ วิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Enterprise) ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหลัก (Annual Main Business Income) มากกว่า 20 ล้านหยวนขึ้นไป / ปี

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]