มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ

(National Natural Science Foundation of China – NSFC)

ที่อยู่: 83 Shuangqing Road, Haidian District, Beijing, 100085

เว็บไซต์: http://www.nsfc.gov.cn/

(1) โครงสร้างผู้บริหารมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ

หลี่ จิ่งไห่ (李静海)
– ผู้อำนวยการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
โต่ว เซี่ยนคัง (窦贤康)
– เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมูลนิธิฯ
เซี่ย ซินเฉิง (谢心澄)
– รองผู้อำนวยการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
โฮ่ว เจิ้งเฉียน (侯增谦)
– รองผู้อำนวยการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมูลนิธิฯ
เกา หรุ่ยผิง (高瑞平 )
– รองผู้อำนวยการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมูลนิธิฯ
ลู่ เจี้ยนหัว (陆建华)
– รองผู้อำนวยการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมูลนิธิฯ
ฮัน หยู (韩宇)
– เลขาธิการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ
– สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำมูลนิธิฯ

(2) โครงสร้างองค์กรของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ

หน่วยงานภายใน

 1. สำนักงานกลาง (General Office)
 2. สำนักการวางแผน (Bureau of Planning) 
 3. สำนักนโยบาย (Bureau of Policy)
 4. สำนักการคลัง (Bureau of Finance)
 5. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (Bureau of International Cooperation)
 6. สำนักบุคลากร (Bureau of Personnel)
 7. สำนักงานเสริมสร้างจริยธรรมในงานวิจัย (Office of Research Integrity Development)
 8. คณะกรรมการพรรค (Office of CPC Committee)
 9. สำนักงานฟิสิกส์คณิตศาสตร์ (Department of Mathematical and Physical Sciences) 
 10. สำนักงานวิทยาศาสตร์เคมี (Department of Chemical Sciences) 
 11. สำนักงานวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Department of Life Sciences)
 12. สำนักงานวิทยาศาสตร์โลก (Department of Earth Sciences) 
 13. สำนักงานวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์ (Department of Engineering and Material Sciences)
 14. สำนักงานวิทยาศาสตร์สารสนเทศ (Department of Communication Sciences)
 15. สำนักงานวิทยาศาสตร์การจัดการ (Department of Management Sciences)
 16. สำนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Department of Health Sciences)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ศูนย์บริการ (Service Centre for Administrative Affairs)
 2. ศูนย์สื่อสารประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ (Center for Science Communication)
 3. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยจีน – เยอรมัน (Sino-German Centre for Research Promotion)

(3) ภารกิจของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ดำเนินการสอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อใช้กองทุนด้านวิทยาศาสตร์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนงานวิจัยระดับพื้นฐาน ให้เกิดการค้นคว้าอย่างอิสระ ชี้แนะแนวทางการวิจัย ค้นหาและบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. การจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานวิจัยระดับพื้นฐานและการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การรับเรื่องโครงการ การตั้งคณะกรรมการการตัดสินและพิจารณาโครงการที่มายื่นเรื่องขอรับทุน กำกับดูแลโครงการที่ได้รับทุนช่วยเหลือแล้ว เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมใหม่
 2. ประสานงานหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงานการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน อีกทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 3. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาแห่งรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญหน่วยงานอื่นมาร่วมกิจกรรม ดำเนินการระดมเงินทุน
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจากประเทศอื่นหรือต่างภูมิภาคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรด้านวิชาการในประเทศจีน
 5. สนับสนุนงานของมูลนิธิวิทยาศาสตร์อื่นๆ ภายในประเทศจีน
 6. รับมอบหมายงานอื่นๆจากสภาแห่งรัฐ