สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(China Association for Science and Technology – CAST)

ที่อยู่: 5 Fuxing Rd., Beijing, China, 100863

โทร: (86)-10-68571898, เว็บไซต์: http://www.cast.org.cn/

(1) โครงสร้างผู้บริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

万钢 (ว่าน กัง)
– ประธานสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(2) โครงสร้างองค์กรของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่วยงานภายใน

 1. สำนักงานกลาง (General Office)
 2. สำนักงานวางแผนและการเงิน (Department of Planning and Finance)
 3. สำนักงานองค์กรและบุคลากร (Department of Organization and Personnel)
 4. สำนักงานการวิจัยและประชาสัมพันธ์ (Department of Research and Publicity)
 5. สำนักงานกำกับดูแลด้านวิชาการ (Department of Academic and Societies Affairs)
 6. สำนักงานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ (Office for Cooperation with Enterprises)
 7. สำนักงานเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science Popularization)
 8. สำนักงานติดต่อระหว่างประเทศ (Department of International Affairs)
 9. สำนักงานบุคลากรผู้เกษียณอายุ (Department of Retired Staff)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. สถาบันวิจัยและกลยุทธ์นวัตกรรม (National Academy of Innovation Strategy)
 2. สถาบันวิจัยเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์ (China Research Institute for Science Popularization)
 3. ศูนย์บริการสมาคมวิทยาศาสตร์ (Service Center for Societies of CAST)
 4. ศูนย์สารสนเทศ (Information Center)
 5. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (China Science and Technology Museum)
 6. ศูนย์เทคโนโลยีเยาวชน (Youth Science and Technology Center)
 7. ศูนย์บริการนวัตกรรมทางธุรกิจ (Enterprise Innovation Service Center)
 8. ศูนย์บริการเทคนิคชุมชน
 9. ศูนย์การแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (China International Science and Technology Exchange Center)
 10. ศูนย์การเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Communication Center)
 11. ศูนย์การอบรมและบริการบุคลากร (Training and Personnel Service Center)
 12. หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี (Science & Technology Review)
 13. ศูนย์บริการ (Service Center)
 14. หอประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (China Hall of Science and Technology)
 15. ศูนย์การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ (New Technology Development Center – CAST)
 16. สำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (China Science and Technology Press)

(3) ภารกิจของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 1. ดำเนินการด้านการแลกเปลี่ยนวิชาการ การระดมความคิดทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นให้มีนวัตกรรมอย่างอิสระ
 2. จัดระเบียบเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมืออาชีพทำคุณประโยชน์ในระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีภาคธุรกิจเป็นองค์กรหลัก ซึ่งสามารถยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของภาคธุรกิจ
 3. ดำเนินการเพื่อทำให้มีจิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์ การเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์สู่มวลชน ความคิดและวิธีการในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “กฎหมายการเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน” ทั้งนี้ นอกจากการรักษาศักดิ์ศรีของวิทยาศาสตร์ ยังเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ดำเนินการการจัดระเบียบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการปรับปรุงด้านความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของพลเมืองจีนทุกคน
 4. เสนอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 5. ผลักดันให้มีการจัดตั้งกลไก ซึ่งกำกับดูแลความสมบูรณ์แบบของการวิจัย เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และรูปแบบการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดี
 6. จัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งจัดให้มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเมือง
 7. เพื่อการเป็นรับรองและมีการให้รางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่น และแนะนำบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. เพื่อให้บริการเสริมทางวิทยาศาสตร์และงานบริการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำด้านนโยบาย และอำนวยความสะดวกในการแปลงผลงานการวิจัย การดำเนินการประเมินโครงการและการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานต่างๆด้านเทคนิค และการออกใบรับรองผู้มีคุณวุฒิตามหลักวิชาชีพ
 9. จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับสากล อีกทั้งพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์การหรือบุคลากรทั่วโลกให้มีความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. ดำเนินการให้การศึกษาแบบต่อเนื่องและจัดโครงการฝึกอบรม
 11. เพื่อพัฒนาสถาบัน สวัสดิการสังคม และสาธารณะ ในการเชื่อมโยงกับเป้าหมายของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน