ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๗ ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการนี้ สป.อว. ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวไปยังบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจขอรับทุนฯ ขอได้โปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเงื่อนไขการรับทุน จำนวน ๑ คนเท่านั้น โดยขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ พร้อมนำส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง (ต้นฉบับ ๑ ชุด/สำเนา ๑ ชุด) ไปที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สป.อว. ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะยึดเอาวันที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ และในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า ๗ คน สป.อว. จะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และ CSC คัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนจะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ)

๒. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยจะพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าเป็นลำดับแรก

๔. ระดับการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคน และจะแจ้งผลให้ สป.อว. ทราบภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สป.อว. จะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครหลักสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่เปิดรับสมัครใหม่ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย CSC อาจพิจารณาปรับเงื่อนไขของการรับทุนตามความเหมาะสม ผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดปรากฎตาม link ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1cXsDMXNalkGQHkgGREkaCFdk3F0JUZAT?usp=sharing

ที่มา
www.inter.mua.go.th