เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานกิจการทั่วไปของคณะรัฐมนตรีจีน ออกมาตรการเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ เช่น (1) เร่งยกระดับการเปิดเสรีและความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศตามข้อตกลง RCEP โดยในปี 2565 จีนจะลดระยะเวลาในการดำเนินงานด้านการคืนภาษีการส่งออกให้เหลือเฉลี่ยภายใน 6 วันทำการ (2) เพิ่มประเภทสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจีนจะเพิ่มจำนวนการจัดตั้งเขตทดลอง Cross-Border E-Commerce (CBEC) รวมทั้งปรับปรุงรายชื่อสินค้าที่นำเข้าผ่านช่องทาง CBEC เพื่อตอบสนองอุปสงค์ที่มีความหลากหลายในประเทศ (3) สนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ บริษัท CBEC และบริษัทโลจิสติกส์ในการสร้างคลังสินค้าในต่างประเทศ และ (4) ช่วยบรรเทาแรงกดดันของห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ส่งเสริมการลงนามสัญญาความร่วมมือในระยะยาวระหว่างบริษัทการค้าระหว่างประเทศ และบริษัทด้านการขนส่งทางทะเล

แหล่งที่มา :

https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/01-11/9649804.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/