รายชื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แหล่งข้อมูล : 全国高等学校名单