วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกันยายน 2565
“ข้อมูลความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างไทย-จีน ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564”

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ข้อมูลความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย – จีน
  • ข้อมูลทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไทย – จีน
   • ความร่วมมือระดับรัฐบาล
   • ความร่วมมือระดับกระทรวง
 • ฐานข้อมูลความร่วมมือ อววน. ไทย – จีน พ.ศ. 2560–2564
  • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  • มหาวิทยาลัยรัฐบาล ในสังกัดกระทรวง อว.
  • มหาวิทยาลัยเอกชน ในสังกัดกระทรวง อว.
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในสังกัดกระทรวง อว.
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในสังกัดกระทรวง อว.
 • สรุปภาพรวมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย – จีน
  • หน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.
  • สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว.

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_กย65 2 MB 102