เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 มณฑลซานตงได้ประกาศนโยบายลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับปี 2565 ที่เข้มข้นที่สุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นภาษีและค่าธรรมเนียมที่ได้รับการลดหย่อนทั้งสิ้นประมาณ 1.7 แสนล้านหยวน  ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการคืนเงินภาษี ซึ่งถือเป็น “ไฮไลท์” ที่สำคัญของนโยบายในภาพรวมของจีนในปีนี้

เป้าหมายอันดับแรกของนโยบายดังกล่าว คือ การยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 จำนวน 6 ประเภท อาทิ MSMEs และ ภาคการผลิต โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ MSMEs อาจได้รับ อาทิ การลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล  อีกทั้งมณฑลฯ จะกำหนดกรอบนโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคสถาบันการเงิน ในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมณฑลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทในการให้ การสนับสนุนธุรกิจ MSMEs การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มณฑลฯ ได้เพิ่มความพยายามมากขึ้นใน
การลดค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ย เพื่อรับประกันว่า นโยบายการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จะสามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายระยะเริ่มแรกที่ตั้งไว้ และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของตลาดโดยตรง

กรมการเงินแห่งมณฑลซานตงคาดการณ์ว่า ในปีนี้ มณฑลซานตงจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องแก่ธุรกิจท้องถิ่นผ่านมาตรการทางภาษีข้างต้นได้กว่า 9 หมื่นล้านหยวน ทั้งยังช่วยบรรเทาแรงกดดันทางด้านการเงินและลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ต่อทุกภาคส่วนของตลาดภายในมณฑลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายอีกประการของการลดหย่อนภาษีคือการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อครัวเรือน โดยมณฑลซานตงมีแผนจะออกมาตรการให้สามารถนำค่าเลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 3 ปี มาคำนวณค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ รวมทั้ง จะมีการพัฒนาบริการรับเลี้ยงเด็กสาธารณะ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวแก่ประชาชนอีกด้วย

 

แหล่งที่มา:

http://shandong.chinadaily.com.cn/2022-03/30/c_729274.htm (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
http://www.shandong.gov.cn/art/2022/3/30/art_97560_530313.html (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

ที่มา : https://thaibizchina.com/