เมื่อปี 2564 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในนครเฉิงตูมีมูลค่า 2,565 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบกับปี 2563 อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองสวนสาธารณะของนครเฉิงตู ซึ่งดึงดูดแรงงานศักยภาพและนักลงทุนชาวต่างชาติ และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนครเฉิงตูเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และเป็นฐานของโครงการสำคัญต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้ประกาศ “แผนพัฒนาเมืองสาธิตสวนสาธารณะนครเฉิงตู โดยใช้แนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  เพื่อพัฒนานครเฉิงตูให้เป็นเมืองสวนสาธารณะสีเขียวที่น่าอยู่ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นาย Yuan Xin ประธานสมาคมกลุ่มวิสาหกิจผู้ลงทุนจากต่างประเทศนครเฉิงตู (成都外商投资企业协会) เปิดเผยว่า การพัฒนาเมืองสวนสาธารณะนครเฉิงตู ได้ช่วยให้นครเฉิงตูสามารถแสดงภาพลักษณ์ของเมืองที่สวยงาม น่าอยู่และเปิดกว้างต่อนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยวิสาหกิจจากต่างประเทศในนครเฉิงตู อาทิ IKEA, McDonald’s, Intel, Dell และ Ito ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องการเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิสาหกิจต่างประเทศ มีความสามารถทางด้านตลาด และมีกฎหมายที่มั่นคง  การพัฒนาเมืองสวนสาธารณะของนครเฉิงตูจึงช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง และสามารถดึงดูดวิสาหกิจจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในนครเฉิงตูมากขึ้น

สมาคมกลุ่มวิสาหกิจผู้ลงทุนจากต่างประเทศนครเฉิงตูใช้แนวคิดการพัฒนาเมืองสวนสาธารณะในการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดบริษัท Fortune 500 และมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาลงทุนในนครเฉิงตู ปัจจุบันมีบริษัท Fortune 500 ลงทุนในนครเฉิงตูจำนวน 312 แห่ง เช่น บริษัท Intel Products (เฉิงตู) และบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (นครเฉิงตู) นอกจากนี้ สมาคมกลุ่มวิสาหกิจผู้ลงทุนจากต่างประเทศนครเฉิงตูยังทำความร่วมมือกับสมาคมกลุ่มวิสาหกิจผู้ลงทุนจากต่างประเทศนครฉงชิ่ง ในการเชิญรัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจเอกชน และวิสาหกิจจากต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการลงทุนในนครเฉิงตู และเชิญชวนให้วิสาหกิจเข้ามาลงทุนในนครเฉิงตูมากขึ้น

การพัฒนาเมืองสวนสาธารณะของนครเฉิงตู แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ส่งผลดีโดยตรงต่อการตัดสินใจในการลงทุน การย้ายถิ่นของแรงงานทักษะสูง รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถนำแนวคิดการพัฒนาเมืองสวนสาธารณะของนครเฉิงตูไปปรับใช้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ พัฒนาเมืองสีเขียวที่น่าอยู่และปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักลงทุน นักท่องเที่ยว และแรงงานศักยภาพจากต่างประเทศ อีกทั้งสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ e.chengdu.cn (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565)

https://e.chengdu.cn/html/2022-03/20/content_725683.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/