Way Forward 2023 “การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในจีน ครั้งที่ 1” ผู้บรรยาย ณรงค์เกียรติ รอดภัย (Institute of High Energy Physics, …