เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลหูหนานได้ประกาศ “แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระดับมณฑลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของมณฑลหูหนาน” โดยมีเป้าหมายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนากับอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภทของมณฑล ได้แก่ การผลิตรถยนต์ อุปกรณ์การผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า คมนาคมระบบราง การบินและอวกาศ จนประสานกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครบวงจร รวมถึงเพื่อรองรับความมั่นคงและความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของมณฑล

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมทั้งหกแห่งจะก่อสร้างในเมืองใหญ่ 4 แห่งของมณฑลหูหนาน ได้แก่ นครฉางซา เมืองเซียงถาน เมืองเหิงหยาง และเมืองจูโจว โดยแบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์จำนวน 2 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 2 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมคมนาคมระบบราง 1 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 1 แห่ง ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมทั้งหกแห่งประกอบไปด้วย

  1. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (นครฉางซา) โดยจะอาศัยความร่วมมือกับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลหูหนาน) พื้นที่ย่อยนครฉางซา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานิคมฯ ให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของมณฑลหูหนานและหุบเขาแห่งเทคโนโลยี (Silicon Valley) ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญในภาคกลางของจีน รวมถึงกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 นิคมฯ ดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 40,000 ล้านหยวน
  2. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ (เมืองเซียงถาน) โดยจะอาศัยความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเมืองเซียงถาน และพัฒนาจนกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความโดดเด่นของมณฑลและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
  3. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า (เมืองเหิงหยาง) โดยจะสร้างความร่วมมือกับเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเหิงหนานซึ่งตั้งอยู่อำเภอเหิงหนานในเมืองเหิงหยาง และพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งรวมของบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน
  4. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า (เมืองเซียงถาน) โดยจะสร้างความร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าจีนภาคกลางมณฑลหูหนานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเซียงเซียงซึ่งตั้งอยู่เมือง (ระดับอำเภอ) เซียงเซียงในเมืองเซียงถาน เพื่อดึงดูดบริษัทที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เช่น การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงอัจฉริยะ เข้ามาลงทุน เพื่อให้กลายเป็นแหล่งรวมของบริษัทชั้นนำด้านพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของมณฑลหูหนาน
  5. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมคมนาคมระบบราง (เมืองจูโจว) โดยจะประสานความร่วมมือกับพื้นที่ย่อยเถียนซินของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเมืองจูโจว และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาว่า ภายในปี 2568 จะกลายเป็น (1) นิคมอุตสาหกรรมที่มีรายได้มากกว่าแสนล้านหยวน (2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การขนส่งทางรางในระดับแนวหน้าของโลก รวมถึงศูนย์การผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรางชั้นนำระดับนานาชาติ และ (3) ศูนย์บริการอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  6. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (เมืองจูโจว) โดยจะประสานความร่วมมือกับพื้นที่ย่อยต้งเจียต้วนของเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเมืองจูโจว เพื่อร่วมกันบ่มเพาะและดึงดูดบริษัทชั้นนำด้านการบินและอวกาศเข้ามาลงทุน

ที่มา: https://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/sy/hnyw1/202303/t20230308_29267111.html

หูหนาน อุตสาหกรรม

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/