เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 จีนประกาศปรับลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจำนวน 954 รายการ เช่น ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคุณภาพสูง เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เช่น (1) สร้างเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ (2) สนับสนุนพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3) สร้างเครือข่ายเขตการค้าเสรีระดับโลก และ (4) ส่งเสริมการเปิดกว้างอย่างมีคุณภาพสูงของจีน

แหล่งที่มา :

http://finance.china.com.cn/news/20211216/5709819.shtml

https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241606.shtml

ภาษีนำเข้าการค้าระหว่างประเทศ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/