ไฮไลท์

  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1 หมื่นรายแล้ว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันโรคระบาด
  • ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศ/ดินแดนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงระดับกลาง-สูง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ก่อนออกเดินทางได้ด้วย โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในราคาโดสละ 232 หยวน
  • ในระยะต่อไป เขตฯ กว่างซีจ้วงจะแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท และให้สิทธิพิเศษกับเมืองชายแดนก่อน และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในสังคมด้วยการเข้ารับวัคซีนของประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นรูปธรรม

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1 หมื่นรายแล้ว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด้านสาธารณสุขประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันโรคระบาด

ตามรายงาน เขตฯ กว่างซีจ้วงได้เริ่มการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การแพทย์เกี่ยวกับการให้วัคซีน การให้การรักษา และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนต้านโควิด-19 ในระดับมณฑล เมือง และอำเภอ ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2563 มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 36,800 ราย และเมืองต่างๆ กำลังเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงได้จัดสรรการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 1,088 แห่ง โดยได้กำหนดรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่ให้การสนับสนุนงานด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 230 แห่ง และได้จัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำจุดให้วัคซีน 3,200 ราย รวมถึงรถพยาบาลประจำจุดให้บริการด้วย

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศ/ดินแดนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงระดับกลาง-สูง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ก่อนออกเดินทางได้ ซึ่งครอบคลุมการเดินทางไปปฏิบัติราชการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การศึกษาต่อ หรือการไปทำงาน โดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในราคาโดสละ 232 หยวน (ค่าวัคซีน 200 หยวนต่อโดส ค่าขนส่งและเก็บรักษา 10 หยวนต่อโดส และค่าบริการในการฉีด 22 หยวนต่อโดส)

ในระยะต่อไป จะมีการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท และให้สิทธิพิเศษกับเมืองชายแดนก่อน และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในสังคมด้วยการเข้ารับวัคซีนของประชาชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นรูปธรรมของเขตฯ กว่างซีจ้วง

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563
หนังสือพิมพ์ Nanning Evening (南宁晚报) ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ภาพประกอบ www.freepik.com

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/