⭐️10 เรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562

🔟เชื่อมไทย เชื่อมโลกด้วยการวิจัย 🌐
📍ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกรุงเทพ (DBAR-ICoE Bangkok) โดยเป็น 1 ใน 8 ศูนย์ทั่วโลก
📍ความร่วมมือกับนานาชาติ อาทิ เยอรมัน อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย
📍ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง วช. สกสว. และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)

#DBAR #ความร่วมมือกับนานาชาติ #พลังงาน #NRCTขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G