⭐️10 เรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562

4️⃣งบวิจัยและนวัตกรรมของไทย ถึง 1.25% ของ GDP 📈
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น 216,376 ล้านบาท คิดเป็น 1.25% ของ GDP และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศที่ตั้งไว้คือ 1.5% GDP ภายในปี 2565 และ 2.0% GDP ภายในปี 2570

#งบวิจัยและนวัตกรรม #GDP #การลงทุนด้านการวิจัยขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G