🏢 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย ปี 2562
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เปิดเผยเรื่องเด่นการวิจัยไทยในปี 2562 10 เรื่อง ได้แก่
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2. วช. โฉมใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ – วช. 5G
3. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาท PMU ในการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
4. งบวิจัยและนวัตกรรมของไทย ถึง 1.25% ของ GDP
5. ฐานข้อมูลกลางการวิจัยของประเทศ
6. วิจัยไทยใช้ได้จริง
7. ผลงานวิจัยไทยคว้ารางวัลระดับโลก
8. โครงการวิจัยท้าทายไทย การวิจัยมุ่งเป้าขนาดใหญ่เพื่อประชาชน
9. วิจัยเพื่อท้องถิ่น ผลิดอกออกผล
10. เชื่อมไทย เชื่อมโลกด้วยการวิจัย
ในปี 2563 วช.และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จะได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดผลงานที่มี Impact สูงทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ ตอบโจทย์ท้าทายสำคัญทางสังคม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บรรลุตามเป้าหมายการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

#10เรื่องเด่นการวิจัยไทย #ปี2562 #การวิจัยไทย #NRCT #MHESIขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G