“วช. พร้อมร่วมมือกับยูเนสโกขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื…

“วช. พร้อมร่วมมือกับยูเนสโกขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย Open Science Platform”

ยูเนสโก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference of UNESCO) ระหว่างวันที่ 12–27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนานาประเทศ เรื่องการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ มีภารกิจสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในเรื่องสำคัญในระดับชาติและนานาชาติโดยกลไก Grand Challenges เช่น โครงการจัดการปัญหา PM 2.5 วช. ได้เปิดตัวระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จ (NRCT Air Quality Information Center) ให้เป็น Platform การตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละอองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทันท่วงที ซึ่งสอดรับกับที่ประชุมยูเนสโกที่ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมครั้งนี้ได้หารือในประเด็นการใช้ Open Science Platform เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการวิจัยโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดการเข้าถึงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อย่างเปิดกว้าง เช่น การเผยแพร่ผลการวิจัยในระบบเปิด เข้าถึงง่าย และการวิจัยแบบเปิดกว้างเป็นแนวทางใหม่ของการวิจัยยุคปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ของ วช. จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการสนับสนุนและให้ทุนการวิจัยและนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วม ทั้งในการริเริ่ม การดำเนินงาน และการเผยแพร่ในระบบเปิด ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างดียิ่ง และนำไปสู่การขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

#UNESCO #OPENSCIENCE #NRCT #MHESI #Grandchallengesขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G