“วช. และ สกสว. ย้ำพร้อมจับมือ ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกันสร้างโจทย์และกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประเทศต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเตรียมประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.การสร้างและพัฒนาคน 2.การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ และ 3.การสร้างและพัฒนานวัตกรรม”

วช.รับมอบภารกิจทุน คปก.จาก สกสว. พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนวิจัย

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G