“คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีมาตรฐาน”

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึง “บทบาท วช. 5G ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ที่ตอบโจทย์ประเทศใน 4 RDI Platforms คือ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงทิศทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ของ วช. ในบทบาทหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ โดยมีอาจารย์วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

#วช #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สรุปสาระสำคัญจากงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทใหม่ในการให้ทุนวิจัยของ วช. ภายใต้กระทรวงก

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G