“เป้าหมาย อว. มหาวิทยาลัยไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและให้ติด 1 ใน Top 100 มหาวิ…

“เป้าหมาย อว. มหาวิทยาลัยไทยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและให้ติด 1 ใน Top 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก”

“มศว. พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในวันนี้ (12 ก.ย. 62) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ท่าน รมว.อว. เน้นย้ำ กระทรวง อว. มี 3 พันธกิจสำคัญ คือ 1. การสร้างและพัฒนาคน
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และ 3.พัฒนานวัตกรรม จึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่า ในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนต้องมีบริบทการสร้างคนอย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์ชวนคิดและท้าทายเป็นอย่างมาก ควรผลักดันให้เกิดการวิจัยเชิงระบบ การผลิตครูต้องตอบโจทย์การสอน เช่น แนวทางการสอน, Re-Skilling และ Up-Skilling การสร้างคนเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยเฉพาะ Frontier knowledge
ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องมีตัวตน เพราะมหาวิทยาลัยต้องเป็น Global Open Collaborative Platform นโยบายของ อว. จะจัดมหาวิทยาลัยเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.มหาวิทยาลัยเน้นเรื่อง Frontier Research, Frontier knowledge 2. มหาวิทยาลัยเน้นเรื่อง Innovation, Technology, Industry
3. มหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการพัฒนาของพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องรู้ตัวตน และพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องไม่เหมือนเดิม ต้องทำการปลดล๊อคในประเด็นต่างๆ ตามนโยบาย Reinventing Universities เปลี่ยนแปลงบนบริบทของโลก ต้องเปลี่ยนหลักคิดระบบการศึกษาไทย จาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset และมองในบริบทโลก จึงเป็นที่มาของการที่ตั้งเป้าของ อว. ที่จะขับเคลื่อนให้ มหาวิทยาลัยไทยติด Top 100 เพราะเรากำลังสู้กับโลกในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent)
นอกจากนี้ รมว.อว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม อาทิ โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อต่อยาสำเร็จรูปแบบรวดเร็วสู่ผลิตภัณฑ์การใช้ประโยน์เชิงพาณิชย์ และเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สถานที่ : หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
#วช #NRCT
cr.ภาพ : สป.อว.ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G