” ภาพรวมงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”
ตาม พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
👉สกสว.จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (budget allocation) เป็นก้อนและให้กับหน่วยงาน ไม่ใช่งบประมาณหรือทุนวิจัยในระดับแผนงาน/ชุดโครงการ /โครงการ /กิจกรรม หรือกับนักวิจัย/บุคคล
👉วช. เป็น Funding agency รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ฯ เพื่อให้ทุนวิจัยในระดับแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการ/กิจกรรม หรือบุคคลขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G