www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๖๘ ก พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ #กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงอว. #กฎหมายใหม่ #MHESI #อว. #พรบการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/068/T_0001.PDF

www.ratchakitcha.soc.go.th

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G